Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mindleaves. (augustus 2018)

Wanneer u deelneemt aan de cursussen en lessen van Mindleaves gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De docent zal u wijzen op de voorwaarden. U kunt ze lezen op de www.mindleaves.nl of een geprint exemplaar vragen aan de docent. Cursisten van de 8-weekse en 4-weekse cursus krijgen een digitaal exemplaar toegestuurd bij de cursusovereenkomst.

ARTIKEL 1 DEELNAME

Deelname en betaling cursus MBSR
Deelname geldt voor alle 8 lessen, voor wat betreft de opfriscursus gaat het om 4 lessen. Na inschrijving ontvangt u een factuur die u per ommegaande kunt betalen. De inschrijving is pas definitief na betaling van het totale cursusbedrag.

Deelname losse lessen mindfulness, meditaties en mindful bewegen
Deze lessen kunt u per keer contant betalen voorafgaand aan de les. Bij aanschaf van een vijf- of tienrittenkaart krijgt u een korting. Voor deze lessen moet u vooraf een plekje reserveren. VOL = VOL. Dit kan per mail of in de studio op het opgaveformulier.

Kosten
De kosten voor de cursussen en losse lessen staan op de website. Dit zijn prijzen inclusief btw. Mindleaves mag de cursus- en lesgelden gedurende het jaar veranderen. De cursisten worden daar vooraf en tijdig van op de hoogte gebracht. U betaalt niet meer voor uw cursus of les wanneer u al een cursusovereenkomst hebt getekend en de cursus al is betaald. Dat geldt ook voor de aanschaf van een 5 of 10 rittenkaart.

ARTIKEL 2 ANNULERING EN RESTITUTIE

Annulering cursus
U kunt deelname aan de cursus nog tot uiterlijk twee weken voor aanvang annuleren. Let dus op de uiterlijke datum. U ontvangt dan het lesgeld retour. Bij niet annuleren of annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus krijgt u het lesgeld niet meer retour.

Annulering losse lessen
Wanneer u geen gebruik maakt van een reservering voor een losse les dient u die minstens vier uur voorafgaand aan de les te annuleren. Dit kan per mail, sms of Whatsapp. Annuleert u na die tijd dan moeten we helaas de kosten in rekening brengen. Wanneer u niet komt en dit tijdig laat weten kan iemand die op de wachtlijst staat immers gebruik maken van uw plek. U kunt niet zelf iemand in uw plaats laten gaan.

Cursusdagen missen
Wanneer u een cursusdag mist, kunt u er niet vanuit gaan dat u die les tijdens een andere cursus kunt inhalen. U kunt wel informeren of daar ruimte voor is. Wanneer u niet kunt deelnemen aan een van de lessen verwacht de docent tijdig een afmelding van u, uiterlijk vier uur voor aanvang van de les. Dit kan per mail, sms of Whatsapp. U kunt niet zelf iemand in uw plaats laten gaan.

Restitutie bij tussentijds beëindigen van de cursus
Als de deelnemer zelf de training vroegtijdig beëindigt, dan is restitutie van opleidingsgeld niet mogelijk. De trainer behoudt zich het recht voor om een cursist uit de les te verwijderen bij wangedrag en het moedwillig verstoren van het groepsproces. Ook dan is er geen sprake van restitutie.

Bent u door aanhoudende ziekte of ernstige blessure niet langer in staat om de cursusdagen nog te volgen, overleg dan met de docent of u de gemiste dagen tijdens een volgende cursus mag inhalen. Hiervoor dient u wel een doktersverklaring te overleggen. Deze regeling geldt niet voor een dagje griep of kortdurend onwel zijn.

Ziekte of afwezigheid door overmacht van de docent
Wanner de docent onverhoopt ziek is of door overmacht geen les kan geven kunnen lessen komen te vervallen. In eerste instantie wordt geprobeerd een invaller te regelen. Wanner dat niet kan zal een vervangende les worden ingepland.

Bij langere ziekte van de docent worden de cursisten op de hoogte gebracht van eventuele maatregelen. Mochten lessen onverhoopt helemaal moeten stoppen dan krijgen cursisten de niet genoten lesdagen terugbetaald. Mensen die kunnen aantonen dat ze nog een geldige rittenkaart hebben krijgen in dat geval de resterende lessen retour.

ARTIKEL 3 VAKANTIES

Schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties in de regio Noord zijn er in principe geen lessen behalve wanneer de docent speciale lessen inlast. Let daarvoor op het schema of vraag het in de studio. Speciale activiteiten worden op tijd aangekondigd.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid deelnemers
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor deelname aan open dagen, cursussen en lessen, de manier van uitvoering en de gevolgen voor zijn gezondheid. De docent wijst de cursisten regelmatig op het zelf bewaken van de eigen grenzen en controleert of mensen verantwoord bezig zijn. Mindleaves kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een cursist de eigen grenzen overschrijdt en hiervan nadelige gevolgen voor de gezondheid of schade ondervindt. Dit geldt voor lessen en cursussen in de studio en voor eventuele activiteiten die buiten de studio worden georganiseerd.

Aansprakelijkheid eigendommen deelnemers
U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen. De studioruimte van Mindleaves is overzichtelijk, maar u dient zelf uw spullen in de gaten te houden. Bij verlies of diefstal kunt u Mindleaves daar niet aansprakelijk voor stellen.

Moedwillige schade of diefstal
Wanneer een deelnemer of bezoeker van het yogacentrum, waar de lessen van Mindleaves worden gegeven, moedwillig spullen of mensen in het pand beschadigd, dan kan hij of zij door Mindleaves aansprakelijk worden gesteld. Hetzelfde geldt voor het stelen van spullen of eigendommen van het yogacentrum, Mindleaves of spullen van deelnemers of bezoekers van de studio. In al deze bovengenoemde situaties zal aangifte gedaan worden bij de politie en zal de overtreder aansprakelijk worden gesteld door Mindleaves. We gaan ervan uit dat bezoekers aan de studio niet voornemens zijn om negatief gedrag te vertonen.

Verlies of diefstal 5 of 10 rittenkaart
U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van u rittenkaart. Wanneer u deze niet meer heeft, kunt u niet meer aantonen hoeveel lessen u nog had. Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.
Melden lichamelijke of geestelijke klachten
Heeft u lichamelijke of geestelijke klachten meldt dit dan voorafgaand aan de les bij de docent. Ook als u dit niet relevant lijkt. De docent zal u extra uitleg geven over de uit te voeren oefeningen zolang dit mogelijk is. Het kan voorkomen dat de docent het beter vindt dat u die les niet deelneemt omdat de klachten dan mogelijk kunnen verergeren. Wanner u dan toch wilt deelnemen dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt de docent niet aansprakelijk stellen voor evt. gevolgen.

Contactgegevens
Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het goed doorgeven van contactgegevens als email, adres en telefoonnummer. Geef veranderingen in uw contactgegevens tijdig door anders zijn we niet in staat om u op de hoogte te stellen van mogelijke verandering of aanpassingen in de lessituatie.

ARTIKEL 4 HUISREGELS

Roken en gebruik mobiele telefoon
Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens de lessen en de ontmoetingsruimte. Wanneer u toch wilt bellen verzoeken we u vriendelijk om dat beneden of buiten te doen. De cursisten van Mindleaves wordt gevraagd de ruimte zo achter te laten als die is aangetroffen voorafgaand aan de les. Het gebruikte matje en andere materialen worden door de cursist netjes teruggelegd op de door de docent aangewezen plek, het matje wordt gereinigd en evt. gebruikte glazen of kopjes worden teruggezet in de keuken. Het toilet wordt na gebruik netjes achtergelaten.

ARTIKEL 5 MOGELIJKE VERANDERINGEN
Mindleaves is te gast in het yogacentrum. Veranderingen in het beleid van het van het centrum, evt. verhuizing of verbreken van de overeenkomst tussen Mindleaves en het yogacentrum kunnen tot gevolg hebben dat Mindleaves de lessen moet voortzetten op een andere locatie. Mocht dit zich voordoen dan worden cursisten tijdig op de hoogte gebracht van de veranderingen.

Mindleaves behoudt zich het recht voor om lessen te laten vervallen of lestijden te wijzigen.

Mindleaves behoudt zicht het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden aan te passen wanneer dat nodig mocht zijn.

U kunt geen rechten doen gelden op de inhoud van de website. Daar kan verouderde informatie op staan. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. We vinden het fijn wanneer u ons wijst op evt. misinformatie op de website zodat we aanpassingen kunnen doorvoeren.

ARTIKEL 6 PRIVACY
Mindleaves vindt het uiterst belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Die gegevens bewaren we dan ook niet op de website maar alleen op een beveiligde computer met back-ups die op hun beurt ook veilig bewaard worden. Na afloop van uw overeenkomst met Mindleaves kunt u aangeven of u wilt dat wij u nog benaderen met nieuwe acties of lessen of dat we uw gegevens moeten vernietigen.

Mindleaves algemene voorwaarden, juli 2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.